ZAVOLAJTE NÁM A VYKLIKÁME OBJEDNÁVKU ZA VÁS 

Všeobecné obchodné podmienky pre HENRYSHOP.sk

Predávajúci Predávajúci

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu: spoločnosť Martin Pír – CITYWAX.SK , IČO: 35 308 435 (Ďalšie údaje o spoločnosti nájdete na stránke Kontakt).

Kupujúci Kupujúci

Koncový spotrebiteľ. Právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi a novelami.

Cena tovaru Cena tovaru

Cena tovaru v internetovom obchode je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Kupujúceho. Zmena ceny tovaru v internetovom obchode nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho.

Prostriedky komunikácie Prostriedky komunikácie

Pre účely vzájomnej komunikácie Kupujúceho a Predávajúceho slúži predovšetkým e-mail a telefón.

Náklady spojené s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov hradí Kupujúci alebo Predávajúci podľa charakteru použitého komunikačného prostriedku, platných podmienok a sadzobníkov poskytovateľov komunikačného prostriedku.

Objednávka tovaru Objednávka tovaru

Prijatá objednávka sa stáva pre obe strany platnou momentom telefonického či e-mailového potvrdenia zo strany Predávajúceho. K tomuto potvrdeniu využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim pri objednaní tovaru.

Objednávka sa považuje za vybavenú momentom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste na to určenom alebo prostredníctvom 3. osoby (prepravca).

Kupujúci môže objednávku upraviť či stornovať kedykoľvek až do momentu jej vybavenia.

Predávajúci má právo objednávku stornovať kedykoľvek až do momentu jej vybavenia z dôvodu:

  • bez udania dôvodu
  • tovar už nie je možné pre Kupujúceho obstarať z dôvodu ukončenia výroby či dodávok

Dodacie lehoty Dodacie lehoty

Dodaciu lehotu vidí Kupujúci na internetových stránkach Predávajúceho vrátane možnosti dodania tovaru. Presnú dodaciu lehotu, ak je tovar skladom, alebo predpokladanú dodaciu lehotu, pokiaľ tovar nie je na sklade, sa Kupujúci dozvie od Predávajúceho v momente potvrdenia objednávky.

Dodanie tovaru Dodanie tovaru

Aktuálne možnosti dodania tovaru sú zverejnené u každého výrobku v internetovom obchode.

Platobné podmienky Platobné podmienky

Tovar môže byť zaplatený v hotovosti pri jeho prevzatí prepravnej firme. Kupujúcemu je dodaný daňový doklad spĺňajúci všetky náležitosti dané zákonom. Kupujúci môže tovar tiež uhradiť bezhotovostne vopred na bankový účet Predávajúceho na základe zálohového dokladu, pri dodaní tovaru potom Kupujúci obdrží daňový doklad. Presné podmienky jednotlivých platobných možností sú zverejnené v internetovom katalógu Predávajúceho alebo písomne na vyžiadanie.

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

V súlade so zákonom má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru /od kuriérskej služby/.

Toto právo je podmienené spôsobom objednania iným než osobne a neplatí pri zakúpení tovaru na predajni !!! Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy je nutné splniť nasledujúce podmienky:

  • tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania a v pôvodnom obale
  • tovar musí byť vrátený s kompletným príslušenstvom (teda vrátane návodov, záručných listov atď.)
  • tovar nesmie byť namontovaný ani inak používaný

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný vrátiť platbu do 14 dní od doručenia tovaru na prevádzku eshopu. Prevádzkovateľ eshopu nie je povinný nahradiť spotrebiteľovi náklady spotrebiteľa na vrátenie tovaru.

Pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy a vrátenie peňazí odporúčame priložiť k vrátenému tovaru vlastnoručne podpísaný sprievodný list alebo list s týmto obsahom:

"Jednostranne odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa objednávky [číslo objednávky], [dátum objednávky] na položku / ky [tovar]. Vrátenú čiastku za vrátený tovar, prosím, vráťte na účet [číslo účtu]."

Tovar odporúčame zaslať poistený a doporučene (nie na dobierku) Tovar odporúčame zaslať poistený a doporučene (nie na dobierku)

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Reklamácia / Zodpovednosť za vady Reklamácia / Zodpovednosť za vady

Reklamačné podmienky sú plne v súlade so zákonom a občianskym zákonníkom (ďalej len "Zákon"), a v situáciách, ktoré nie sú priamo riešené týmito reklamačnými podmienkami, sa postupuje podľa ustanovení tohto Zákona.

Právo zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie") je možné uplatniť len na tovar zakúpený od Predávajúceho a v záručnej dobe.

Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade za Tovar. Ak tam nie je uvedená, je stanovená Zákonom na 24 mesiacov až na výnimky uvedené v Zákone alebo na výnimky stanovené výrobcom dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu. V takomto prípade sa na produkt vzťahuje globálna záručná doba výrobcu, ktorá je obvykle 6 mesiacov.

Ak vykazuje objednaný Tovar zjavné nedostatky už pri preberaní tovaru, má Kupujúci právo Tovar neprevziať. V takom prípade bude Tovar zaslaný späť Predávajúcemu. Ten má povinnosť všetko uviesť do poriadku a Tovar Kupujúcemu odoslať znovu v čo najkratšom možnom termíne.

V prípade, že sa pri užívaní Tovaru Kupujúcemu vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci postupovať v súlade s týmito reklamačnými podmienkami a uplatňovať Reklamáciu.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom akceptácie prijatia tovaru Predávajúcim. Predávajúci má právo neakceptovať prijatie tovaru od Kupujúceho v prípade, že nie sú splnené podmienky dané Zákonom a Obchodnými podmienkami Predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva kompletne ruší a zmluvné strany sú si povinné navrátiť všetky plnenia, ktoré si na jej základe už poskytli.

V prípade zasielania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu prostredníctvom prepravnej služby je Kupujúci povinný k Tovaru pribaliť vyplnenú žiadosť o reklamáciu. Túto žiadosť si môže opatriť rôznymi spôsobmi (stiahnuť z internetu, vyžiadať k zaslaniu emailom, telefonicky alebo poštou).

V prípade zasielania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu sa za deň prijatia Reklamácie považuje deň obdržania poslednej súčasti Tovar Predávajúcim. A za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň odovzdania vybavenej Reklamácie prepravnej službe. V tomto prípade je Kupujúci taktiež povinný zaslať reklamovaný Tovar spolu s kompletným príslušenstvom. Tovar musí Kupujúci zaslať reklamovaný Tovar spolu s kópiou záručného listu /ak bol vydaný/ a žiadosti o reklamáciu a kópiou daňového dokladu. Kupujúci je povinný tovar pripraviť k preprave tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu Tovaru. Pri tejto preprave je za riadne doručenie k Predávajúcemu zodpovedný Kupujúci, ktorý uplatňuje reklamáciu.

NÁHRADNÉ DIELY JE NUTNÉ REKLAMOVAŤ SPOLU S POTVRDENÍM O MONTÁŽI V SERVISE, s uvedením dátumu, počtu km pri montáži a demontáži dielu. Toto sa netýka príslušenstva. Potvrdením sa rozumie faktúra, montážny list alebo zákazkový list od firmy alebo osoby, ktorá má oprávnenie na servis a údržbu vozidiel. Pokiaľ sa jedná o špeciálne diely ako vstrekovače, palivové čerpadlá a pod. zasielajte diel spolu s kópiou testu dielu.

V prípade, že Kupujúci bude požadovať riešenie Reklamácie formou opravy, má Predávajúci v rámci urýchlenia vybavenia reklamácie právo ho presmerovať na servisného partnera príslušného výrobcu.

Reklamácia musí byť vybavená bez odkladu a v čo najkratšom možnom termíne. Platí tu zákonná lehota, teda 30 dní od dňa nasledujúceho po dni doručenia žiadosti o reklamácii Predávajúcemu, pokiaľ sa Predávajúci nedohodne s Kupujúcim na lehote dlhšej. Ak nie je potom Reklamácia vybavená vznikajú Kupujúcemu rovnaké práva a povinnosti ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Kupujúci je povinný prevziať si vybavenú Reklamáciu čo najskôr na výzvu Predávajúceho, prípadne dohodnúť podmienky prepravy s Predávajúcim. Predávajúci označí Reklamáciu za neoprávnenú v prípade, že:

  • vada vznikla neprimeraným zaobchádzaním či použitím
  • bola vada spôsobená v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia či poveternostných vplyvov

Výmena tovaru Výmena tovaru

Výmena tovaru z dôvodu nekompatibility s vozidlom je možná len pri objednávkach, pri ktorých zákazník zadal VIN (číslo karosérie). Bez tohoto údaju predávajúci rozhodne o tom, či tovar vymení. Ak áno - náklady na prepravné hradí kupujúci. Pri nesprávne vyšpecifikovanom tovare zo strany predávajúceho a pri zadaní správneho VIN hradí prepravné predávajúci.

Ochrana osobných dát Ochrana osobných dát

Všetky osobné údaje Kupujúceho sú Predávajúcim považované za súkromné a dôverné. Tieto dáta sú teda bezpečne uložené na našich chránených serveroch a nie sú poskytované tretím osobám. Jedinou výnimkou sú externé dopravné služby, prípadne finančné inštitúcie poskytujúce splátkový predaj, a to len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné pre doručenie tovaru klientovi.

Zmena uložených osobných dát je možná po prihlásení Kupujúceho do užívateľskej sekcie alebo na základe telefonického alebo emailového vyžiadania Kupujúceho u Predávajúceho.

Všetky uložené osobné údaje Kupujúceho možno na telefonické alebo e-mailové vyžiadanie zmazať z databázy.

Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov.

Záverečné ustanovenia Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Túto zmenu a jej účinnosť Predávajúci vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach či iným vhodným spôsobom.


Tieto obchodné podmienky sú platné od 01. 01. 2017.

Kde nás nájdete

HENRYSHOP.SK

Nová Rožňavská 5
831 04 Bratislava

Otváracie hodiny

PO - ŠT: 09:00 - 17:00
PIATOK: 09:00 - 16:00
SO - NE: ZATVORENÉ